Szanowny Studencie, pamiętaj o konieczności opłacenia
składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2015/ 2016

W celu potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia należy zgłosić się do
do dziekanatu na swoim wydziale wraz z
dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU SA.

PAMIĘTAJ!!!
Zachowaj jedną kopie potwierdzenia opłaty składki dla siebie do ewentualnego
zgłoszenia szkody w PZU SA

Na druku wpłaty/w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, numer
albumu, numer pesel oraz numery polis.„ polisa NNW – IEB 30291789, OC – IEB 30291790 ”

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje okres od dnia
1 października 2015 roku do 30 września 2016 roku.

DANE DO WPŁATY SKŁADKI

Oddział PZU SA w Łodzi
90-514 Łódź, ul. Kościuszki 57
Konto do wpłat składek:  52 1020 3352 2002 0000 8079 4597

KWOTA SKŁADKI : 68 zł

 

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM O DODATKOWE KLAUZULE:

1) Klauzula nr 1 Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody wyrządzone na obszarze całego świata z wyłączeniem USA i Kanady – składka dodatkowa 2,00 zł/ za osobę

2) Klauzula nr 3  Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody wyrządzone na obszarze całego świata – składka dodatkowa 5,00 zł/ za osobę

3) Klauzula nr 4 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej    podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – składka  3,00 zł/ za osobę

4) „sport wyczynowy” Rozszerzenie zakresu o uprawianie sportów wyczynowo oraz sportów wysokiego ryzyka – składka dodatkowa 6,00 zł/ za osobę

         W przypadku rozszerzenia ochrony, o którąś z powyższych klauzul należy dokonać dopłaty składki na konto PZU SA w określonej kwocie z dopiskiem w tytule przelewu rodzaju klauzuli.

 

OFERTA UBEZPIECZENIOWA 

BLANKIET WPŁATY

ZGŁOSZENIE SZKODY – NNW

OŚWIADCZENIE – ZGŁOSZENIE SZKODY OC

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKODY – WERSJA POLSKA

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKODY – ENGLISH VERSION

 

 

Gadżety PŁ
Polecamy