Szanowny Studencie! 

Pamiętaj o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2016/2017

 

   W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu na swoim wydziale wraz z dokumentem potwierdzającym wpłatę składki na konto PZU SA podane w dalszej części niniejszego zawiadomienia oraz podpisanym oświadczeniem o akceptacji OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia).

PAMIĘTAJ!!!

Zachowaj jedną kopię potwierdzenia opłaty składki dla siebie do ewentualnego zgłoszenia szkody w PZU SA.

DANE DO WPŁATY SKŁADKI:

 Oddział PZU SA w Łodzi

90-514 Łódź, ul. Kościuszki 57

Konto do wpłat składek: 52 1020 3352 2002 0000 8079 4597

Na druku wpłaty proszę wpisać:

imię i nazwisko osoby ubezpieczonej,

numer albumu,

numer pesel  

numery polis KEB 30292234 ; KEB 30292235 

wysokość SKŁADKI 68 zł

UWAGA!!!

WARUNEK KONIECZNY DO PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA I UZYSKANIA OCHRONY !!!!

UBEZPIECZONY MUSI ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE W DZIEKANACIE SWOJEGO WYDZIAŁU O OTRZYMANIU OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA (OWU) ORAZ ZGODY NA FINANSOWANIE UBEZPIECZENIA. BRAK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W CIĄGU 10 DNI OD ZAPŁATY SKŁADKI BĘDZIE SKUTKOWAŁO NIEPRZYJĘCIEM DO OCHRONY!

Ubezpieczenie w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC) w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku będzie funkcjonowało na podstawie poniższych warunków.

Program ubezpieczenia jest oparty na warunkach ubezpieczenia PZU SA wyłonionych w ramach konkursu ofert.

Podstawa ubezpieczenia:

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym  zatwierdzone uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 2015 r.(Kod warunków 59 UPR)

W odniesieniu do Klauzuli nr 1 i Klauzuli nr 3 obowiązują:

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym  zatwierdzone uchwałą nr UZ/452/2009 z dnia 29 października 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr UZ/393/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.(Kod warunków 59 ROZ)

 

 misiek

 

ROZSZERZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  W ŻYCIU PRYWATNYM O DODATKOWE KLAUZULE:

 

Klauzula NR 1

Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody wyrządzone na obszarze całego świata z wyłączeniem USA i Kanady .

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady.

W umowie ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia  w wysokości 10 000,00zł .

Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ubezpieczający zapłaci składkę w wysokości 2,00zł.

 

Klauzula NR 3

Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody wyrządzone na obszarze całego świata.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone na obszarze całego świata.

W umowie ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia  w wysokości 10 000,00zł .

Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ubezpieczający zapłaci składkę w wysokości 5,00zł. 

 

Klauzula nr 4

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania  z cudzej rzeczy.

  1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klau­zulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
  2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

1) polegających na utracie mienia z innych przyczyn niż znisz­czenie lub uszkodzenie,

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia,

3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,

4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest Ubezpieczony na podstawie obowiązują­cych przepisów prawa.

  1. W umowie ubezpieczenia w granicach sumy gwarancyjnej ustala się limit odpowiedzialności na szkody, o których mowa w ust. 1, w wysokości maksymalnie 50 % sumy gwarancyjnej.

Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ubezpieczający zapłaci składkę w wysokości 3,00zł.

 

Rozszerzenie zakresu o uprawianie sportów wyczynowo oraz sportów wysokiego ryzyka- składka 6,00/os

W przypadku rozszerzenia ochrony, o którąś z powyższych klauzul należy dokonać dopłaty składki na konto PZU SA w określonej kwocie z dopiskiem w tytule przelewu rodzaju klauzuli.

 

 

 

 

OWU NNW

DRUK WPŁATY

OWU OC osób fizycznych

Postanowienia dodatkowe do OWU NNW

Warunki ubezpieczenia na rok akademicki 2016 -2017

ZGŁOSZENIE-SZKODY-NNW

oświadczenie do likwidacji szkody z OC w życiu prywatnym 2016 2017

OŚWIADCZENIE UBEZPIECZONEGO NA ROK 2016 2017

PROCEDURY ZGŁOSZENIA SZKODY DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Z UBEZPIECZENIA NNW I OC W ŻYCIU PRYWATNYM W ROKU 2016 2017

OWU NNW – english version

 

Gadżety PŁ
Polecamy