Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Fundacja Politechniki Łódzkiej z siedzibą
w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116.

Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy listownie: ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź lub telefonicznie 42 631 21 47.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem iod.fundacja@info.p.lodz.pl, telefon 42 631 28 37.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Określono cele przetwarzania Twoich zwykłych danych. Jako administrator będziemy  przetwarzać Twoje dane zgodnie z rozporządzeniem 2016/679*:

  • Na podstawie zgody, art. 6 ust 1 lit a) w celu zbierania danych poprzez np. formularz internetowy, rejestracja uczestników;
  • W celu zawarcia umowy, art. 6 ust 1 lit b) przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, PESEL, Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania;
  • W celach społecznych i gospodarczo użytecznych jako prawnych obowiązków ciążących na administratorze, art. 6 ust 1 lit c), w tym prezentowania zdjęć i filmów z wydarzeń organizowanych przez podmioty współpracujące i partnerów, z wyłączeniem indywidualnych zdjęć uczestników;
  • W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora, art. 6 ust 1 lit f) , np. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firm z nami współpracujących (partnerów), analizy finansowej, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym także w celu dowodowym (archiwalnym) przetwarzamy wybrane dane osobowe; adres e-mail i/lub numer telefonu jest zakresem minimalnym;
  • W celu współpracy z Kancelarią Brokerską pośredniczącą w ubezpieczaniu studentów;
  • W celu przyznawania środków na dofinasowanie stypendiów dla studentów oraz dotacji do projektów finansowanych przez Fundację.
  • W celu realizacji zadań Klastra określonych w uchwale Rady ICT Polska Centralna Klaster nr 4/2013 z dnia 22.03.2013 ws. przyjęcia dokumentu „Misja wizja, cele ICT Polska Centralna Klaster” w zakresie imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani / Pan tę zgodę wycofać – wedle własnego uznania. W celu wycofania zgody, należy skontaktować się z administratorem.

Wymóg podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej realizacji, w tym jest uwarunkowane rodzajem świadczonych usług.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające): firma rachunkowa, prawnicza, informatyczna, ubezpieczeniowa. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także podmioty uprawnione  na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy:

  1. a) w przypadku zgody do czasu cofnięcia zgody;
  2. b) w przypadku umowy przez okres niezbędny dla jej wykonania, a po tym dla celów, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy dane związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego, które możemy przetwarzać do czasu, zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia ich dezaktualizacji. Okresy przechowywania określone w przepisach odrębnych będą także mieć zastosowanie.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Zgodnie z RODO posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (uzupełnienia czy tez poprawienia) ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, prawo  wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani / Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o  profilowanie.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Informujemy, że Pani / Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań

Skip to content