Statut

Statut Fundacji Politechniki Łódzkiej

(tekst jednolity z dnia 01.01.2021 r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja Politechniki Łódzkiej”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora – Politechnikę Łódzką (PŁ) aktem notarialnym Repertorium A nr 6859/2011 z dnia 07 lipca 2011 r. sporządzonym przez Notariusza Małgorzatę Z. Król działa w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234 poz. 1536 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. nr 112, poz. 654) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 3. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, centra, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń i innych fundacji.

§ 3

Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja PŁ w Łodzi” oraz posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

§ 6

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji oraz może używać znaku graficznego.

§ 7

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 8 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku, osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 4. Fundacja nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do statutowej działalności Politechniki Łódzkiej.

Rozdział II. Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. Działania na rzecz pozyskiwania środków wspomagających proces kształcenia studentów Politechniki Łódzkiej, ich działalności naukowej i badawczej, a także umożliwiających pomoc socjalną studentom znajdującym się chwilowo lub permanentnie w trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej.
 2. Działania wspierające przedsiębiorczość studentów.
 3. Inicjowanie i wspieranie działań dających możliwość zatrudnienia studentom w okresie studiów.
 4. Działania na rzecz samorządu studenckiego oraz studentów, w tym w zakresie bezpiecznego życia i studiowania oraz ochrony przed skutkami zdarzeń losowych.
 5. Wspieranie rozwoju studentów i pracowników Politechniki Łódzkiej.
 6. Działania wspierające współpracę Politechniki Łódzkiej z firmami, ośrodkami naukowymi, a także uczelniami lub instytucjami ustanowionymi przez te uczelnie w kraju i poza jego granicami.
 7. Działania na rzecz pozyskiwania środków umożliwiających tworzenie i rozwój infrastruktury Politechniki Łódzkiej oraz szkół będących celem działania Fundacji.
 8. Działania na rzecz zapewnienia kształcenia, na poziomie podstawowym i średnim, dla społeczności dzieci i młodzieży, w tym także międzynarodowej społeczności dzieci i młodzieży, przebywających czasowo lub na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz budowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy w zakresie edukacji i wychowania ww. społeczności dzieci i młodzieży.
 10. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju osobistego ww. społeczności dzieci i młodzieży.
 11. Upowszechnianie sportu i wypoczynku wśród ww. społeczności dzieci i młodzieży.
 12. Niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.
 13. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zmierzające do zwiększenia dostępności do edukacji na poziomie średnim i wyższym oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.
 14. Wspieranie innych inicjatyw zgodnych z celami Fundacji.
 15. Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród studentów i pracowników naukowych i administracyjnych.
 16. Wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia, w tym prowadzenie działalności leczniczej.
 17. Działania wspierające Polską naukę i naukowców.
 18. Działania na rzecz integracji środowiska naukowego z podmiotami gospodarki narodowej i administracją publiczną.
 19. Działania wspierające realizację programów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem programów podnoszących innowacyjność polskiej gospodarki.
 20. Działania na rzecz promocji polskiej nauki.

§ 9

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
I. Organizowanie i wspieranie szkoły o programie edukacyjnym na poziomie gimnazjum i liceum, realizowanym w języku polskim i językach obcych dla młodzieży z całego świata, w tym obywateli polskich;

II. Organizowanie i wspieranie szkoły międzynarodowej, o ponadnarodowym programie edukacyjnym potwierdzonym certyfikatem międzynarodowej organizacji, realizowanym w języku angielskim, dla dzieci i młodzieży z całego świata, przebywających czasowo lub na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym obywateli polskich – na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum;

III. Wspieranie działalności Zespołu Szkół założonych przez Politechnikę Łódzką oraz pomoc bezpośrednia i pośrednia na rzecz uczniów tej placówki;

IV. Organizowanie i wspieranie intensywnych kursów nauki języka angielskiego i języka polskiego dla dzieci i młodzieży z całego świata, w tym obywateli polskich, podejmujących naukę w ww. szkołach;

V. Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi;

VI. Wspieranie podmiotów działających na rzecz nauki;

VII. Inne działania umożliwiające realizację celów wymienionych w § 8 m.in.:

a)        Budowę, rozbudowę, modernizację obiektów szkolnych i towarzyszących: dydaktycznych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;

b)        Wyposażanie ww. obiektów w odpowiednie urządzenia, sprzęt i pomoce dydaktyczne;

c)        Publikowanie wydawnictw wspierających realizacje celów statutowych;

d)       Organizowanie i finansowanie rozwoju kadry dydaktycznej oraz naukowej, w tym staży i stypendiów zagranicznych nauczycieli;

e)        Finansowanie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, kształcącej się w szkole międzynarodowej na wszystkich jej poziomach, w formie stypendiów;

f)         Organizowanie różnorodnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;

g)        Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspomagającymi działalność statutową Fundacji;

h)        Opracowywanie i wdrażanie projektów finansowanych przez osoby i instytucje zewnętrzne, w tym także z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej;

i)          Współpracę z władzami lokalnymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji;

j)          Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, konferencji i innych form działalności naukowo – dydaktycznej;

k)        Organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;

l)          Inne działania szczegółowe służące celom Fundacji.

2. W zakresie wykonywania zadań będących w sferze zadań publicznych działalność określona w ust. 1 może być działalnością odpłatną lub nieodpłatną  pożytku publicznego.

§ 10

Działalność statutowa Fundacji prowadzona jest na rzecz obywateli polskich oraz społeczności międzynarodowej.

§ 11

 1. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne.
 2. Zatrudnienie, zasady i wielkość wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Fundacji określa Zarząd.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

85.10.Z Wychowanie przedszkolne;

85.20.Z Szkoły podstawowe;

85.31.A Gimnazja;

85.31.B Licea ogólnokształcące;

85.31.C Licea profilowane;

85.32.A Technika;

85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;

85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy;

85.41.Z Szkoły policealne;

85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych;

85.42.B Szkoły wyższe;

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;

85.59.A Nauka języków obcych;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

18.11.Z Drukowanie gazet;

18.12.Z Pozostałe drukowanie,

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;

10 Produkcja artykułów spożywczych;

14 Produkcja odzieży;

18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;

47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;

52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;

55 Zakwaterowanie;

56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;

58 Działalność wydawnicza;

59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;

62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

63 Działalność usługowa w zakresie informacji;

66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,

68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;

69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;

70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;

71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;

72 Badania naukowe i prace rozwojowe;

73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;

77 Wynajem i dzierżawa;

78 Działalność związana z zatrudnieniem;

79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalność z nią związana;

82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

85 Edukacja;

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania;

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;

91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;

93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;

95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego;

96 Pozostała indywidualna działalność usługowa;

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;

86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna;

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;

86.90.D Działalność paramedyczna.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny 150 tys. zł, stanowiący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub pozyskane przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Dochodami Fundacji są:

a)        dochody z działalności gospodarczej,

b)        dotacje i subwencje, spadki, zapisy i darowizny otrzymane zarówno z terenu RP, jak i z zagranicy,

c)        dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

d)       dochody z papierów wartościowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomych przekazanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,

e)        dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

f)         dochody z instrumentów finansowych w tym lokat bankowych,

g)        inne wpływy.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 15

 1. Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.
 2. Dochody Fundacji służą celom statutowym Fundacji.

Rozdział IV. Organy Fundacji

§ 16

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, której pierwszy skład to Stanisław Bielecki, Krzysztof Jóźwik, Ireneusz Zbiciński, Piotr Szczepaniak, Wojciech Wolf, Stanisław Starzak.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, którego pierwszym Prezesem jest Włodzimierz Fisiak.

§ 17

1. Rada jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z 3 do 8 osób.

3. W skład Rady Fundacji wchodzi każdorazowy Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor Politechniki Łódzkiej oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

4. Rada powoływana jest na okres kadencji władz Politechniki Łódzkiej i trwa  4 lata.

5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a)        upływu kadencji, na którą osoba została powołana,

b)        śmierci,

c)        złożenia rezygnacji przez członka Rady,

d)       wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przez członków Rady, przy zapewnieniu obecności co najmniej połowy składu Rady.

e)        odwołania przez Fundatora.

6. W przypadku ustania członkostwa w Radzie poza upływem kadencji, nowo powoływany członek Rady pełni swoją funkcję do końca bieżącej kadencji.

7. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

8. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo, przysługuje im jedynie prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów.

9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 18

Do zadań Rady należy w szczególności:

a)        Wytyczanie głównych kierunków działalności i rozwoju Fundacji.

b)        Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji.

c)        Popularyzacja celów, dla których powstała Fundacja.

d)       Zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji.

e)        Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.

f)         Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu.

g)        Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

h)        Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

i)          Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji.

j)          Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, spółką lub stowarzyszeniem lub o likwidacji Fundacji.

k)        Podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości, jak również rozporządzanie składnikami aktywów trwałych Fundacji o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Decyzja Rady nie jest wymagana w przypadku rozporządzania składnikami aktywów trwałych służących do prowadzenia działalności leczniczej.

l)          Decydowanie o przynależności Fundacji do organizacji krajowych i międzynarodowych.

m)      Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 19

Rada w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

2.  Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 20

 1. Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Zarządu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów i wymagają obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.

§ 21

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę na 4 letnią kadencję.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)        upływu kadencji, na którą osoba została powołana,

b)        niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące,

c)        przekroczenia 70 roku życia,

d)       śmierci,

e)        złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,

f)         odwołania przez Radę w drodze uchwały podjętej większością głosów, w przypadku, gdy członek Zarządu podjął działalność, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu lub nienależycie wypełnia funkcje członka Zarządu, lub istotnie narusza postanowienia Statutu.

4. W przypadku zmian w składzie Zarządu przed upływem kadencji, nowo powoływani członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do końca bieżącej kadencji

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

6. Do zakresu kompetencji Zarządu należą wszystkie kwestie, nie przekazane do zakresu kompetencji Rady, a w szczególności:

a)        Przygotowywanie programów działania.

b)        Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji.

c)        Organizowanie działalności statutowej Fundacji.

d)       Zarządzanie majątkiem Fundacji.

e)        Sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji.

f)         Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji.

g)        Tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie ich zadań i nadzorowanie ich działalności.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw w obszarze celów Fundacji.

8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów i wymagają obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Fundacji.

9. Posiedzenia Zarządu Fundacji, zwoływane przez Prezesa, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

10. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

11. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą Rady Fundacji.

§ 22

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, a w przypadku zarządu wieloosobowego Prezes i jeden członek Zarządu łącznie.

§ 23

Nie jest dopuszczalne:

a)        udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b)        przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)        wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)       kupowanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V. Rozwiązanie i likwidacja fundacji

§ 24

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidacja Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady Fundacji.
 3. Likwidatora Fundacji powołuje Rada Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek powstały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone, na mocy uchwały Rady Fundacji, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundacji.
 5. O likwidacji Fundacji Zarząd powiadamia ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego.

Rozdział VI. Przekształcenia Fundacji

§ 25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją, spółką lub stowarzyszeniem dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją, spółką lub stowarzyszeniem może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Rady.

Rozdział VII. Zmiany statutu

§ 26

Zmiana celu działania Fundacji lub statutu Fundacji może być dokonana na mocy uchwały Rady Fundacji, podjętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Zarząd Fundacji składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swojej działalności do dnia 30 kwietnia roku następnego.
 2. Fundacja składa ministrowi właściwemu ds. szkolnictwa wyższego coroczne sprawozdanie ze swojej działalności do 31 grudnia roku następnego.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd.