Szukaj
Close this search box.

Dotacje

Informacje o dotacjach

Fundacja Politechniki Łódzkiej przeznacza własne środki finansowe na projekty zgodne z celami statutowymi Fundacji i przekazuje je w formie refundowanych dotacji. Wsparcie realizowane jest w 2 podstawowych formach: 1) dotacje na projekty – przyznawane raz w roku oraz 2) mikrodotacje – granty do kwoty 10.000 zł, przyznawane w ciągu roku kalendarzowego.

Dotacje na projekty

Zakończenie naboru wniosków

Informujemy, iż zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów, których realizacja zaplanowana jest na rok 2024.

UWAGA! Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie stycznia.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej celem osiągnięcia zysku, w tym m.in.: uczelnie wyższe (w tym jednostki uczelni), fundacje, stowarzyszenia, szkoły, młodzieżowe lub studenckie kluby sportowe, biblioteki, samorządy studentów.

Zaproponowane projekty powinny być zgodnie z celami określonymi w Statucie Fundacji PŁ.

Wniosek

Wnioski powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres biuro@fundacja.p.lodz.pl, a w ślad za tym dostarczone w formie papierowej (z podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji) w terminie do dnia 15 listopada 2023 r. do biura Fundacji PŁ, Łódź ul. S. Żeromskiego 116 bud. A27, I piętro, pok. 161. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest poprawne wypełnienie jego wszystkich pól.

Pobierz wniosek

Regulamin

 FAQ

Wnioski mogą składać m.in.: Samorząd Studencki, Samorząd Doktorantów, Wydziałowe Rady Samorząd czy Studenckie Koła Naukowe. Ww. organizacje nie stanowią katalogu zamkniętego.

Nie, środki przekazane przez Fundację PŁ nie obejmują wydatków związanych z wynagrodzeniami, kosztami wynajmu biura, opłat za internet, telefon itp.

O decyzji Fundacji PŁ (pozytywnej albo negatywnej) w zakresie dofinansowania projektu, Wnioskodawcy informowani są w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Informacje będą przekazywane Wnioskodawcom w drugiej połowie stycznia 2024 roku.

Nie, realizacja projektu i złożenie sprawozdania merytorycznego i finansowego muszą być zaplanowane na 2024 rok. Maksymalna data realizacji projektu jaką należy przyjąć to 30 listopada 2024 roku.

Środki są przekazywane na rachunek bankowy Dotowanego, po przedstawieniu Fundacji i zaakceptowaniu przez Fundację raportu z wykonania projektu, w ciągu 14 dni od dnia akceptacji.

Raport składa się ze sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz minimum 2 zdjęć z realizacji projektu. Wnioskodawca składa raport w terminie 10 dni od zakończenia realizacji projektu.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu powinny być udokumentowane w postaci faktur, rachunków, umów itp. oraz potwierdzeń dokonania płatności.

 Wytyczne dla wnioskujących i rozliczających dotację

Rekomendujemy odpowiednie zaplanowanie terminów realizacji projektu, uwzględniające czas otrzymania faktur/rachunków od dostawców/kontrahentów oraz ich opłacenie. Maksymalny termin realizacji projektu to 30 listopada 2024 roku.

Niezbędne jest dopilnowanie, aby umowy dotacji zawierane były minimum na 7 dni przed terminem danego wydarzenia i wydatkowaniem środków związanych z projektem.

Prosimy o bieżące informowanie Fundacji PŁ o trudnościach związanych z realizacją projektu, w tym przesunięciach czasowych organizacji danego wydarzenia lub wydatkowania środków, wykraczających poza terminy zawarte w umowie.

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów kwalifikowalności wydatków poniesionych w projekcie. Płatność musi być dokonana przed terminem zakończenia realizacji projektu.

Sprawozdanie z realizacji projektu należy złożyć w terminie 10 dni od daty zakończenia projektu. Przekroczenie terminu może skutkować odstąpieniem od umowy.

Sprawozdanie finansowe powinno odzwierciedlać wszystkie pozycje kosztorysu/wykazu kosztów projektu, stanowiącego załącznik do umowy i być udokumentowane poprzez dołączenie kserokopii faktur/rachunków/umów, itp. Do sprawozdania należy dołączyć również potwierdzenia przelewów. Różnice pomiędzy załącznikiem do umowy, a faktycznym wydatkowaniem powinny być w sposób czytelny opisane.

Mikrodotacje

Zakończenie naboru wniosków.

Informujemy, iż zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach mikrodotacji na rok 2024 r.

Dla kogo?

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne oraz organizacje studenckie Politechniki Łódzkiej m.in. Wydziały / Instytuty / Katedry, samorząd studencki, samorząd doktorancki, koła naukowe, itp. Zaproponowane projekty muszą być zgodne z celami określonymi w Statucie Fundacji PŁ.

Maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosi 10.000 zł. Fundacja PŁ nie rozpatruje wniosków na realizację projektów w kwocie niższej niż 1.000 zł. W przypadku wyczerpania środków przeznaczonych na mikrodotacje Fundacja zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej o wstrzymaniu naboru.

Wniosek

Wnioski powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres biuro@fundacja.p.lodz.pl, a w ślad za tym dostarczone w formie papierowej (z podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji) do biura Fundacji PŁ, Łódź ul. S. Żeromskiego 116 bud. A27, I piętro, pok. 161.

W odniesieniu do kół naukowych wniosek musi być poparty w formie pisemnej przez opiekuna koła naukowego oraz zaakceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej Politechniki Łódzkiej, przy którym działa koło naukowe.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Dokumenty należy składać nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia projektu. Termin realizacji projektów może być zaplanowany maksymalnie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

 FAQ

Wnioski mogą składać m.in.: jednostki organizacyjne PŁ tj. Wydziały, Instytuty, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Biblioteka oraz organizacje studenckie tj. Samorząd Studencki, Samorząd Doktorantów, Wydziałowe Rady Samorząd czy Studenckie Koła Naukowe. Ww. jednostki i organizacje nie stanowią katalogu zamkniętego.

Nie, środki przekazane przez Fundację PŁ nie obejmują wydatków związanych z wynagrodzeniami, kosztami wynajmu biura, opłat za internet, telefon itp.

O decyzji Fundacji (pozytywnej albo negatywnej) w zakresie dofinansowania projektu, Wnioskodawcy informowani są w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Negatywna decyzja Fundacji nie wymaga uzasadnienia.

Wnioskodawcy informowani będą w terminie 7 dni od dnia dostarczenia do biura Fundacji PŁ podpisanego wniosku w formie papierowej.

Nie, realizacja projektu musi się zakończyć maksymalnie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.

Środki są przekazywane na rachunek bankowy Dotowanego w ciągu 14 dni od dnia rozliczenia dofinansowania.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania środków przeznaczonych przez Fundację PŁ na mikrodotacje.

Fundacja po wyczerpaniu środków zamieści stosowną informację na stronie internetowej www.fundacja.p.lodz.pl

Tak, pod warunkiem, że szkolenie jest realizowane jako element projektu badawczego lub wdrożeniowego i jednocześnie uzyska akceptację Kierownika jednostki organizacyjnej.

Wkład własny nie jest wymagany, ale przy rozpatrywaniu wniosków przez Fundację jest pozytywnie oceniany. Brak wkładu własnego nie blokuje możliwości składania wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowane projekty: