Nagrody Santander Universidades dla studentów Politechniki Łódzkiej

Nagroda Santander Universidades

Trwa nabór wniosków o Nagrodę Santander Universidades dla studentów Politechniki Łódzkiej za zaangażowanie społeczne, realizację inicjatyw na Uczelni i poza nią, propagowanie nauki i przedsiębiorczości, działalność na rzecz i dla dobra Uczelni oraz osiągnięcia w nauce.


Jednorazową Nagrodę Santander Universidades otrzyma 5 studentów w kwocie po 2000 zł brutto.

O Nagrodę Santander Universidades mogą ubiegać się studenci Politechniki Łódzkiej, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia i spełniają łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem/ką studiów I lub II stopnia.
  2. uzyskał/a dobre wyniki w nauce i średnia ważona ocen z ostatniego zaliczonego semestru przed semestrem, w którym składany jest wniosek, wynosi minimum 4,00.
  3. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej lub pozauczelnianej za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku.
  4. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Nagrodę Santander Universidades wraz z załącznikami.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać od dnia 14 kwietnia 2021 r. do dnia 23.05.2021 r. na stronie internetowej https://www.becas-santander.com/pl/program/nagroda_pl

W celu dokonania zgłoszenia, należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem i Klauzulą informacyjną.
  2. Pobrać i wypełnić formularz osiągnięć studenta.
  3. Wypełnić wniosek online dostępny na stronie internetowej: https://www.becas-santander.com/pl/program/nagroda_pl

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.fundacja.p.lodz.pl do dnia 15.06.2021 r. do godz. 15.00.


Nagrody Santander Universidades dla studentów PŁ
Nagrody Santander Universidades

FAQ

Nie, na etapie składania wniosku wymagamy od studenta jedynie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku dotyczącego posiadania średniej ważonej ocen z ostatniego semestru minimum 4,0. Zaświadczenia będą musieli przedłożyć dopiero laureaci Nagrody.

Nie, warunkiem uczestnictwa jest ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów.

Tak, wszelkiego rodzaju projekty społeczne, inicjatywy na Uczelni i poza nią.

Zaświadczenie powinno zostać wystawione przez pracownika Dziekanatu.

Może to być dyplom, certyfikat, pisemne zaświadczenie np. opiekuna naukowego lub innej osoby mającej do tego odpowiednie kwalifikacje. Ale także linki do artykułów/konferencji/wystaw, gdzie potwierdzeniem będzie Twoje nazwisko jako uczestnika, prelegenta, organizatora (lista obecnych, lista autorów, lista współautorów). Powyższe przykłady nie stanowią katalogu zamkniętego.

Skip to content